รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้ประกาศข่าว :: ปวีณา ไกรวิจิตร
ประกาศวันที่ :: 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
รายละเอียด :: -หนังสือนำ สำนัก/หน่วยงานภายใน -หนังสือนำหน่วยงานภายนอก -เอกสารแนบ