รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: การชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 1
ผู้ประกาศข่าว :: พิมพ์พิศา
ประกาศวันที่ :: 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายละเอียด :: ตามปฏิทินงบประมาณ 2562 ได้กำหนดให้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของฝ่ายนิติบัญญัติ วาระที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นั้น สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษาขอให้สำนัก/หน่วยงาน โปรดติดตามการประชุมและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงานในการให้ข้อมูล กรณีที่มีประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับท่าน ณ สำนัก/หน่วยงานของตนเองในวันดังกล่าวหรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ขอบคุณค่ะ