รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว :: ปิยนาถ ตองอ่อน
ประกาศวันที่ :: 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
รายละเอียด :: - หนังสือนำ - เอกสารแนบ 1 - เอกสารแนบ 2 และ 3