รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ
ผู้ประกาศข่าว :: อนุรี
ประกาศวันที่ :: 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายละเอียด :: ขอความร่วมมือสำนัก/หน่วยงานจัดทำข้อมูลประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือประเด็นอื่นๆ ที่เห็นสมควรจัดทำเพิ่มเติม และจัดส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ e-mail : budget_che@mua.go.th