รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: การปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายฯ 2562 ตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ผู้ประกาศข่าว :: พิมพ์พิศา
ประกาศวันที่ :: 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียด :: ขอความร่วมมือสำนัก/หน่วยงานปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤษกาคม 2561 เพื่อสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษาจะได้เตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณฯ ต่อไป