รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: ที่ ศธ 0503(4)/ว1 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้ประกาศข่าว :: พิมพ์พิศา
ประกาศวันที่ :: 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2561
รายละเอียด :: ขอให้สำนัก/หน่วยงานทำการทบทวนรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และบันทึกข้อมูลในระบบ พร้อมลงนามส่งข้อมูล ภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561