รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: ที่ ศธ0503(4)/ว41 ลว 12 ก.ย.2560 เรื่องการปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขั้นกรรมาธิการ
ผู้ประกาศข่าว :: พิมพ์พิศา
ประกาศวันที่ :: 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียด :: ขอความร่วมมือให้สำนัก/หน่วยงาน ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณ ขั้น พ.ร.บ. ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.ย. 2560 และลงนามส่งข้อมูลในระบบภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอบคุณค่ะ