รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: ศธ 0503(4)/ว38 การทบทวนผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สกอ.
ผู้ประกาศข่าว :: อรอนงค์
ประกาศวันที่ :: 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียด :: ขอให้สำนัก/หน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ ทบทวนผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดต่างๆ ตามแบบฟอร์ม และส่งข้อมูลให้ สนผ. ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 e-mail : budget_che@mua.go.th