รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: การประชุมชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้ประกาศข่าว :: ปิยนาถ ตองอ่อน
ประกาศวันที่ :: 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียด :: - หนังสือ - เอกสารแนบ