รายละเอียด

หัวข้อข่าว :: หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทิน
ผู้ประกาศข่าว :: พิมพ์พิศา
ประกาศวันที่ :: 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียด :: ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มีนาคม 2560