ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 0503(4)/ว56 ขอส่งสำเนาแผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว54 แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว52 เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว49 ปฏิทินงบประมาณและการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)
วันที่ประกาศ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ศธ 0503(4)/ว38 การทบทวนผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สกอ.
วันที่ประกาศ : 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผู้ประกาศข่าว : อรอนงค์