ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มสรุปโครงการ/รายการงบประมาณภายใต้คำของบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ประกาศ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพื่อประกอบการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ประกาศ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สำคัญในช่วง 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562)
วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
การจัดทำประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแบบเงินนอกงบประมาณ
วันที่ประกาศ : 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว45 ลว 12 ต.ค.2561 การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ประกาศ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว41 ลว 28 ก.ย.2561 ขอส่งเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ผู้ประกาศข่าว : ปิยนาถ