ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 0503(4)/ว56 ลว 28 พ.ย. 2561 งบประมาณที่ถูกพับไปฯ
วันที่ประกาศ : 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว45 ลว 12 ต.ค.2561 การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ประกาศ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว41 ลว 28 ก.ย.2561 ขอส่งเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ผู้ประกาศข่าว : ปิยนาถ