ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 0503(4)/9123 การปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ
วันที่ประกาศ : 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/9122 การปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ
วันที่ประกาศ : 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว38 การปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ
วันที่ประกาศ : 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ขอเชิญประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ฯ ครั้งที่ 23
วันที่ประกาศ : 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : ปิยนาถ ตองอ่อน
ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : ปวีณา ไกรวิจิตร
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ประกาศ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : ปิยนาถ ตองอ่อน
ที่ ศธ 0503(4)/ว56 ขอส่งสำเนาแผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว54 แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว52 เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว49 ปฏิทินงบประมาณและการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)
วันที่ประกาศ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา