ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ0503(4)/ว41 ลว 12 ก.ย.2560 เรื่องการปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขั้นกรรมาธิการ
วันที่ประกาศ : 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ศธ 0503(4)/ว38 การทบทวนผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สกอ.
วันที่ประกาศ : 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผู้ประกาศข่าว : อรอนงค์
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ประกาศ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว23 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขั้นกรรมาธิการ
วันที่ประกาศ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
การประชุมชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ประกาศ : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้ประกาศข่าว : ปิยนาถ ตองอ่อน
ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ
วันที่ประกาศ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ประกาศ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทิน
วันที่ประกาศ : 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ประกาศ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา