ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : ปวีณา ไกรวิจิตร
ที่ ศธ 0503(4)/5952-53 การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ
วันที่ประกาศ : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว22 การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ
วันที่ประกาศ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ประกาศ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : ปิยนาถ ตองอ่อน
การปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายฯ 2562 ตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
วันที่ประกาศ : 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว56 ขอส่งสำเนาแผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว54 แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว52 เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว49 ปฏิทินงบประมาณและการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)
วันที่ประกาศ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา