ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ประกาศ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : ปิยนาถ ตองอ่อน
ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ
วันที่ประกาศ : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : อนุรี
การเตรียมความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : ปวีณา
การปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายฯ 2562 ตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
วันที่ประกาศ : 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว56 ขอส่งสำเนาแผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว54 แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว52 เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา
ที่ ศธ 0503(4)/ว49 ปฏิทินงบประมาณและการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)
วันที่ประกาศ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ประกาศข่าว : พิมพ์พิศา